Ga naar hoofdinhoud
visiemisie

Visie, missie & opvoedingsproject

Visie

“Onderwijzen is zaden in het leven van jonge mensen leggen. Zaden die ooit zullen opschieten. We doen dat omdat ze de belofte van de toekomst in zich dragen.”


Missie

Het Óscar Romerocollege staat voor kwaliteitsvol onderwijs op alle niveaus en in verschillende domeinen. Het is onze opdracht om alle jongeren uit Dendermonde en omgeving de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen in de beste omstandigheden met inbegrip van aangepaste zorg en begeleiding. Gebaseerd op de idealen van Óscar Romero geven we onze leerlingen belangrijke christelijke waarden mee, die hen straks in staat moeten stellen als positief-kritische jongvolwassenen een zinvolle bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de samenleving in de 21ste eeuw.

Óscar Romero

ÓSCAR ROMERO – “LA VOZ DE LOS SIN VOZ”

De figuur van Óscar Romero boeit ons als moderne martelaar van de wereldkerk en in het bijzonder als vertegenwoordiger van Latijns-Amerika en het zuidelijk halfrond. Zijn gedrevenheid om te strijden tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking, zijn sociale bewogenheid en zijn visie op bevrijding en gelijkwaardigheid vormen een bron van inspiratie, waaraan het project van het Óscar Romerocollege zich kan laven.

WAARDEN ÓSCAR ROMERO

 • respect
 • gelijkwaardigheid
 • verbondenheid
 • eerlijkheid
 • dienstbaarheid

Naast de kernwaarden van het Óscar Romerocollege hebben wij met onze basisschool nog waarden die we hoog in vaandel dragen.

 • zelfredzaamheid
 • weerbaarheid

Ons beeldmerk

Het logo is opgebouwd rond 8 vierkanten en ruiten, de bouwstenen van het logo, die bouwstenen staan voor de verzameling van scholen die samen het college vormen:

 • De bouwstenen gebruiken we ook als metafoor voor de individuele leerlingen: een school, een college is een verzameling van talenten, er is plaats voor elk talent.
 • De baseline ‘samen bouwen aan je toekomst’ is een verderzetting van het beeldmerk.
 • De ster als vorm van het logo is een sterk, positief symbool en verwijst tevens naar de katholieke signatuur van het college.
 • Het kleurgebruik en het ‘gevoel’ van een mozaïek verwijst naar Latijns-Amerika (de herkomst van Óscar Romero).

Opvoedingsproject

Onze school is een leefgemeenschap

Wij willen ons inzetten voor een school die op een keurige wijze kinderen leert omgaan met elkaar en met mensen die zij ontmoeten, met respect en een luisterend hart voor elkaars eigenheid en innerlijkheid. In een hartelijke en persoonlijke relatie met onze kinderen bouwen wij aan een klas- en schoolklimaat waarin onze jongens en meisjes zoveel mogelijk kansen krijgen. In onze lessen en activiteiten op school besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden. We willen samen met onze kinderen school maken in een sfeer van vriendschap, vertrouwen en respect. Daarom werken klassen loyaal samen. We besteden veel aandacht aan het verwezenlijken van positieve relaties tussen alle schoolparticipanten (schoolbestuur, directie, personeel, ouders, kinderen, CLB, …).

Onze school is een leergemeenschap

In onze school streven we naar kwaliteitsonderwijs waarin het kind centraal staat. We bieden een degelijke, algemene basisvorming. Dit betekent ook dat we onze kinderen leren om informatie te verwerven en te verwerken waarbij we ons dan vooral richten op de “totale ontwikkeling” van het kind (verstandelijk, sociaal, lichamelijk, emotioneel, religieus, …) We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. Kinderen worden actief betrokken in het leren. Ze bouwen kennis, inzichten en vaardigheden op die ze kunnen gebruiken in hun leven. Onze bijzondere zorg gaat uit zowel naar de kinderen met minder kansen, als kinderen met zeer veel mogelijkheden. Elk kind proberen we te respecteren en te aanvaarden. Wetend dat elk kind anders is, streven we naar maximale ontwikkelingskansen voor elk kind. Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. We worden uitgedaagd om ons onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, door te differentiëren. We verbreden onze zorg voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op “bijzondere zorgvragen”. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we intens samen met ouders, CLB, gespecialiseerde diensten en scholen voor buitengewoon onderwijs. In het voordeel van de kinderen die ons zijn toevertrouwd willen wij een dynamische school zijn. Een school die werkt aan deskundigheid, verbetering en vernieuwing. Begeleiding en nascholing zijn hierin voor ons belangrijke hulpmiddelen.

Onze school is een geloofsgemeenschap

In een christelijke school als de onze doordringt de christelijke zingeving en beleving het hele schoolgebeuren. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. We hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met zijn leven en leer zoals we dat terugvinden in het evangelie. Dit gebeurt door verkondiging in levensechte godsdienstlessen. Deze lessen worden door alle leerlingen verplicht gevolgd. Onze eersteklassertjes bereiden we vanuit de klas voor op hun Eerste Communie. De leerlingen van het zesde leerjaar worden voorbereid op hun Vormsel door de catechisten van hun eigen parochie. De school speelt in op dit feestelijk-kerkelijk engagement. Van onze leerlingen wordt dan ook verwacht dat ze aan alle gebeds- en sacramentsvieringen zullen deelnemen die binnen schoolverband gehouden worden. Het inzicht in de eigen geloofstraditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies. Van ouders wordt minstens verwacht dat ze loyaal zijn t.o.v. de geloofsopvoeding die aan de kinderen gegeven wordt.

Onze school is deel van een groter geheel

Onderwijs en opvoeding in bevrijdende dienstbaarheid

Als eigentijdse katholieke school willen we erover waken dat het Óscar Romerocollege een genadige leefwereld is voor jonge mensen, een wereld waarin ruimte is voor opgroeien met vallen en opstaan. Naast een kwaliteitsvolle en uitdagende opleiding wordt er tijd gemaakt voor zingeving en engagement dat verder wil kijken dan het louter prestatiegericht denken. Bevrijdende dienstbaarheid begrijpen wij immers als: jongeren kritisch laten nadenken en debatteren over normen en waarden, hen boven zichzelf laten uitstijgen door hun talenten te leren ontdekken en ontplooien, hen de mogelijkheid bieden om de wereld te verkennen, hen creatieve en sportieve uitlaatkleppen aanbieden, pastoraal geëngageerde initiatieven opzetten, ... Tegelijk willen we met elke leerling individueel op weg gaan om binnen ons studieaanbod het beste traject te vinden. Als we erin slagen om elke leerling met de juiste zorg zijn plaats te helpen vinden, kunnen we onze dienstbaarheid ten volle realiseren en bijdragen aan een rechtvaardige wereld.

In dialoog

We zijn een gastvrije school die kansen wil geven aan alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. De diversiteit van onze leerlingen beschouwen we als een kans tot dialoog met andere visies en culturen. Een open gesprek voeren over levensvisie en zingeving vinden we één van onze taken. In de confrontatie met die diversiteit hechten we belang aan onze traditie en ons erfgoed en proberen we onze eigen christelijk geïnspireerde identiteit te herbronnen en een plaats te geven. De uiteindelijke individuele keuzes zullen de jongvolwassenen in volle verantwoordelijkheid zelf maken.

Zin voor kwaliteit

Vanuit onze rijke ervaring in kwaliteitsvol onderwijs zetten we radicaal in op elk talent. Een oriëntering die aansluit bij de individuele talenten en interesses daagt elke leerling uit om zich zo goed mogelijk te ontplooien en wil elke jongere een gevoel van fierheid over het eigen kunnen meegeven. We leggen de lat hoog voor alle leerlingen, zowel de abstracte denkers als de concrete doeners.

Groot en toch nabij

Het Óscar Romerocollege is een grote organisatie, maar desondanks stellen we de leerling centraal. We hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen en werken aan een aangenaam leer- en leefklimaat. Het is onze opdracht de evangelische dienstbaarheid waar te maken in de dagelijkse werking van de school: een goed gestructureerde leerlingenbegeleiding, gesteund op het engagement van elke leerkracht, biedt een brede basiszorg aan elke leerling. Voor leerlingen met bijzondere noden bouwen we een professioneel en toegankelijk zorgvangnet uit. We stellen alles in het werk om leerlingen actief te laten groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin en besteden aandacht aan de vorming van de totale persoon. Op die manier bereiden we de leerlingen voor om een maatschappelijke rol te spelen met visie en zin voor verantwoordelijkheid.

Verbondenheid

Leerlingen, ouders, ondersteunend personeel, leerkrachten en directie maken samen school in een sfeer van actieve verbondenheid. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen die gelukkig zijn op school, liever en beter leren. Daarom streven we naar een school met een open communicatie, een cultuur van inspraak en gastvrijheid, waarin wederzijds respect centraal staat. Inspraak zien we niet alleen als medezeggenschap, maar ook als medeverantwoordelijkheid in het schoolleven.

Tijdens pastorale momenten beleven we die verbondenheid in gemeenschap en maken we bewust tijd voor stilte en bezinning.

Onderwijzen is zaden van het verleden in het leven leggen van jonge mensen. Zaden die ooit zullen opschieten. We doen dit alles in het besef dat ze de belofte van de toekomst in zich dragen. Kiemen van ideeën voor morgen.

We leggen ‘de fundamenten’ van wat moet worden opgetrokken. We bereiden het zuurdeeg dat resultaten zal geven die wij nooit kunnen bereiken. We kunnen niet alles doen, en dit beseffen geeft ons een gevoel van bevrijding.

Het staat ons toe een bepaalde taak aan te pakken en ze zo goed mogelijk uit te voeren. Misschien slagen we er niet in ze te voltooien, maar het is alvast een begin, een stap verder op onze weg. Het geeft ons de kans om de genade van God in ons binnen te laten. En Hem de voleinding van ons wonder-wijzen toe te vertrouwen. Wij zullen nooit het eindresultaat van onze inspanningen zien, maar dat is nu eenmaal het verschil tussen de Meester, de ambachtsman en de werkman. We zijn slechts werklieden, geen Meester. We zijn dienaar, geen Messias. We zijn de profeten van een toekomst die ons niet toebehoort.

Naar Mgr. Óscar Romero - El Salvador