Ga naar hoofdinhoud
zorgbeleid

Zorgbeleid

Uw kind, onze zorg!

Onze visie op zorg heeft gestalte gekregen vanuit ons christelijk gedachtegoed en het pedagogisch project van het Óscar Romerocollege, waarin we hoog inzetten op de gelijkwaardigheid en het socio-emotioneel welbevinden van alle leerlingen.De klasleraar geeft samen met het zorgteam en de zorgcoördinator gestalte aan het zorgbeleid. We werken ook nauw samen met het CLB.

Eerst en vooral willen we aan al onze leerlingen een uitgebreide basiszorg bieden met een krachtige leeromgeving als uitgangspunt, waarbij elke leerkracht een rol vervult en aandacht heeft voor de verschillen tussen de leerlingen, met het oog op een zo gedifferentieerd mogelijke aanpak van de individuele leerling.

Leerlingen voor wie de brede basiszorg (in de klas) niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Een zorgleerkracht helpt de klasleerkracht (team-teaching) in de klas om op die manier een kind extra uitleg te geven. Soms wordt een kind uit de klas gehaald, individueel of in een klein groepje, om de nodige hulp te krijgen.

Heeft een kind nog meer zorg nodig, dan overleggen we (zorgcoördinator – directie – vaak CLB) samen met de ouders hoe we het verder kunnen helpen in zijn/haar probleem, op socio-emotioneel of op leergebied.

Onze zorg kent een tweerichtingsverkeer: meestal ontdekt de klasleraar een probleem en nemen wij contact op met u. Maar, als u als ouder iets opmerkt wat u zorgen baart bij uw kind, dan bent u zeker welkom in onze school om te overleggen.

Er zijn verschillende oudercontacten tijdens een schooljaar waar u over uw kind kan praten met de meester of juf van de klas.

In samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders kan uw kind ook naar externe begeleiding (bv. logopedist, revalidatiecentrum, kinesist,…) worden doorverwezen. Indien de zorgvraag de draagkracht van de school overstijgt, kan de overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn.

Kleuterschool:

In de klas zal de juf van uw kind zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving. Dit doet ze door vele speelmogelijkheden aan te bieden in leerrijke hoekjes, door klassikale activiteiten te organiseren maar ook door in te zetten op het begeleiden van kleine groepjes.

Dit aanbod zorgt er voor dat elke kleuter cognitief, emotioneel, motorisch en sociaal geprikkeld wordt om zo uit te groeien tot een harmonisch, zelfstandig en evenwichtig kind.

De eigenheid van uw kleuter vinden wij belangrijk: Ieder kind is uniek. Daarom is het soms nodig om onze manier van begeleiden ook aan te passen aan elk individueel kind.

Daarbij krijgt de klasjuf hulp van de zorgjuf. Samen bespreken zij wat precies nodig is om een kleuter waarover zij zich zorgen maken, verder te helpen in zijn/haar groei- en leerproces. Deze hulp op maat kan zowel in de klas, in een klein groepje als individueel worden aangeboden. Op regelmatige basis wordt er geëvalueerd en besproken wat al goed gaat of waar nog extra ondersteuning nodig is.

Omdat wij samen met u zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind, zullen wij u tijdig op de hoogte brengen van onze zorgen op school. Het is belangrijk dat ouders en school goed kunnen samenwerken, dit kan alleen door open te communiceren.

Hebt u zelf opmerkingen of vragen omtrent de ontwikkeling, de opvoeding, ... van uw kind dan kan u steeds terecht bij de klasjuf, de zorgjuf en/of de zorgcoördinator.

Tuinieren

Kleuteronderwijs is een groeibevorderende begeleiding. Het lijkt wat op tuinieren: voorzichtig, respectvol zoeken naar de beste groeiplek, de geschikte grondsoort, de juiste dosis compost,... en vooral veel geduld hebben met je planten.

Lagere school:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan. Een enthousiast team van leraren zet zich dagelijks met de grootste zorg en professionaliteit in voor uw kind. Wij streven naar kwaliteitsvol onderwijs waarin het kind centraal staat. We bieden een degelijke, algemene basisvorming. Dit betekent ook dat we onze kinderen leren om informatie te verwerven en te verwerken waarbij we ons dan vooral richten op de “totale ontwikkeling” van het kind (verstandelijk, sociaal, lichamelijk, emotioneel, religieus, ...)

Kinderen worden actief betrokken bij het leren. Ze bouwen kennis, inzichten en vaardigheden op die ze kunnen gebruiken in hun leven.
Op het einde van de lagere school geven wij onze leerlingen een weloverwogen studieadvies zodat zij een vlotte overgang naar het secundair onderwijs kunnen maken.

Kortom, wij dragen zorg op alle vlakken voor uw kind en bouwen samen aan de toekomst van elke leerling.

Wat vandaag niet lukt, morgen misschien wel...

Groeien en bloeien doen ze zelf wel aan het tempo en op het ogenblik dat voor elk van hen het meest geschikt is. Wat ze vandaag niet kennen of kunnen, lukt morgen of overmorgen wel.

Zorgcoördinatoren Lager onderwijs:

  • Nele De Crock (campus centrum: L1 tot en met L4)
  • Anne Wielandts (campus centrum: L5 en L6) (campus Pijnderslaan: lagere school)

Zorgcoördinator Kleuteronderwijs:

  • Nathalie Segers (campus Sas 39: kleuterschool)
  • Anne Wielandts (campus Pijnderslaan: kleuterschool)
  • Marleen Joos (campus Pater De Smet)